Уживај во студентскиот живот / Shijo jetën studentore

Уживај во студентскиот живот / Shijo jetën studentore

Уживај во студентскиот живот и #ВерувајВоИднината

Но, прво? Одвој време и #ПодигниКартичка

Секој изминат ден со неподигната картичка значи изгубен оброк.

📅 Октомври е пред нас, месецот кога и официјално започнува користењето на наменските ко-брендирани Visa картички, на Шпаркасе Банка и Министерството за образование и наука, за субвенциониран студентски оброк, во академската 2023/2024 година.

💳 Од понеделник, 02.10.2023 година, сите студенти, кои ги подигнале своите картички ќе можат да уживаат во вкусни оброци во академската 2023/2024 година. Картичката ќе може да се користи на територија на целата држава, во сите продажни места за готова и приготвена храна, ресторани, пекари и маркети. Плаќањето пак ќе може да се изврши на ПОС терминал, на било која банка во земјата, инсталиран на продажни места во рамки на дефинираните дејности.

📱 А за сите студенти, кои сѐ уште не успеале да ја подигнат својата картичка, а имаат добиено смс од Шпаркасе Банка со посочено време и локација за подигнување, со цел да можат да ја користат картичката од месец октомври, треба да ја подигнат што побрзо, односно навремено. А оние кои не ги ажурирале своите податоци на онлајн платформата на банката, сѐ уште можат да го направат истото пред да одат да ја подигнат картичката, – и тоа на следниот линк: https://netbanking.mk/portal/studentportal 🌐

Дознај повеќе за наменската картичка и за сите поволности на следниот линк: https://bit.ly/3OO1tJg   

#студенти #субвенциониранстудентскиоброк #МОН #ШпаркасеБанка


Shijo jetën studentore dhe #BesoNëTëArdhmen

Por së pari? Ndaj kohë dhe #MerreKartën

Çdo ditë e kaluar pa marrje të kartës, do të thotë ushqim i humbur.

📅 Po na afrohet tetori, muaji kur fillon zyrtarisht përdorimi i kartave të posaçme Visa me markën e përbashkët të Sparkasse Bank dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, për ushqim të subvencionuar për studentë gjatë vitit akademik 2023/2024.

💳 Nga e hëna, 02.10.2023, të gjithë studentët që kanë marrë kartat e tyre, do të mund të shijojnë ushqime të shijshme gjatë vitit akademik 2023/2024. Karta do të mund të përdoret në të gjitha pikat e shitjes anembanë vendit për ushqime të gatshme dhe të gatuara, restorante, furra buke dhe markete. Pagesa do të mund të kryhet në terminalet POS të çdo banke në vend, të instaluara në pikat e shitjes brenda veprimtarive të përcaktuara.

📱 Të gjithë studentët, të cilët ende nuk kanë arritur ta marrin kartën e tyre, ndërsa kanë marrë një mesazh SMS nga banka Sparkasse me kohën dhe vendndodhjen e treguar për marrje, që të mund ta përdorin kartën nga muaji tetor, duhet ta marrin sa më shpejt, pra në kohë. Ndërsa ata që nuk i kanë përditësuar të dhënat e tyre në platformën online të bankës, këtë mund ta bëjnë para se të shkojnë për të marrë kartën, përmes lidhjes në vijim: https://netbanking.mk/portal/studentportal 🌐

Mëso më shumë për kartën e posaçme dhe të gjitha përfitimet në lidhjen në vijim: https://bit.ly/3OO1tJg  

#studentë #ushqimisubvencionuarpërstudentë #MASH #SparkasseBank