Report corruption

Во рамки на законската обврска, предвидена со членот 107 од Законот за високото образование, за обезбедување процедури за борба против корупција и заштита на личните податоци на УИНТ, Универзитертскиот сенатот донесе Одлука за избор на овластено лице за прием на пријави на корупција на УИНТ.

 

Овластено лице за прием на пријави за корупција:
проф. д-р Елена Хаџиева од Факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална мутимедијална и анимациска техника
elena.hadzieva@uist.edu.mk
prijavikorupcija@uist.edu.mk