Legal Acts

Избор во звања

Постапка за избор на ректор за мандатен период 2021-2024 година