Legal Acts

Избор во звања

Постапка за избор на ректор за мандатен период 2024-2027 година

Постапка за избор на ректор за мандатен период 2021-2024 година– Договор за уредување на должности и права од работен однос – Менаџерски договор на Ректор на УИНТ

Извештаи од ревизии и проверки на работата на УИНТ

Правилници и упатства за заштита на лични податоци