Legal Acts

Избор во звања

Постапка за избор на ректор за мандатен период 2021-2024 година


Извештаи од ревизии и проверки на работата на УИНТ

Правилници и упатства за заштита на лични податоци