University Senate

Претседател на Универзитетскиот Сенат:

– Доц. д-р Расим Салкоски, Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

Членови на Универзитетскиот Сенат по положба:

– Проф. д-р Иван Бимбиловски, Ректор

– Проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска, Проректор за меѓународна соработка

Претставници од факултетите:

– Проф. д-р Нинослав Марина, Факултет за комуникациски мрежи и безбедност

– Вонр. проф. д-р Атанас Христов, Факултет за информатички и комуникациски науки

– Вонр. проф. д-р Дијана Цапеска Богатиноска, Факултет за применети информатички науки, машинска интелигенција и роботика

– Вонр. проф. д-р Анис Сефиданоски, Факултет за применети информатички науки, машинска интелигенција и роботика

– Доц. д-р Мерсиха Исмајловска, Факултет за информатички и комуникациски науки

– Доц. д-р Иле Димитриевски, Факултет за компјутерски науки и инженерство

– Доц. д-р Јане Бакрески, Факултет за комуникациски мрежи и безбедност

Претставник од Универзитетско студентско собрание:

– Петар Сотировски, студент на Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника