University Senate

Претседател на Универзитетскиот Сенат:

– Доц. д-р Расим Салкоски, Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

Членови на Универзитетскиот Сенат по положба:

– Проф. д-р Нинослав Марина, Ректор

Претставници од факултетите:

– Вонр. проф. д-р Атанас Христов, Факултет за информатички и комуникациски науки

– Вонр. проф. д-р Јане Бакрески, Факултет за комуникациски мрежи и безбедност

– Доц. д-р Љубинка Санџакоска, Факултет за компјутерски науки и инженерство

– Доц. д-р Даниела Мечкароска , Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

– Доц. д-р Иле Димитриевски, Факултет за компјутерски науки и инженерство

– Доц. д-р Јован Карамачоски, Факултет за комуникациски мрежи и безбедност

Претставник од Универзитетско студентско собрание:

– Бисера Миса, студент