University Senate

Универзитетот сенат е орган на управување и стручен орган на Универзитетот. Сенатот го сочинуваат по 2 (два) претставници од единиците на Универзитетот од редот на наставно-научните работници. За член на Сенатот не може да биде избрано лице кое е избрано за декан или продекан на единица на Универзитетот. Ректорот и проректорите на Универзитетот се членови на Сенатот по положба, без право да учествуваат во одлучувањето и без право да бидат избрани за претседатели на Сенатот.

Во Сенатот на Универзитетот студентите се застапени со 10% од бројот на членовите на Сенатот од единиците на Универзитетот.

Претседателот на сенатот се избира од редот на сенаторите со тајно гласање за периос од една година, со право на уште еден избор. Претседателот на Сенатот е одговорен за законитоста и статутарноста во работењето на Сенатот. Вршењето на должноста Претседател на Сенат е неспоиво со вршењето на друга државна функција или функција во политичка партија.

Претседател на Универзитетскиот Сенат:

– Вонр. проф. д-р Атанас Христов, Факултет за информатички и комуникациски науки

Членови на Универзитетскиот Сенат по положба:

– Проф. д-р Иван Бимбиловски – Ректор

– Проф. д-р Устијана Речкоска Шикоска – Проректор за меѓународна соработка

Претставници од факултетите:

– Вонр. проф. д-р Дијана Цапеска Богатиноска – Факултет за применети информатички науки, машинска интелигенција и роботика

– Вонр. проф. д-р Анис Сефиданоски – Факултет за применети информатички науки, машинска интелигенција и роботика

– Доц. д-р Расим Салкоски – Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

– Доц. д-р Даниела Мечкароска – Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника

– Проф. д-р Нинослав Марина – Факултет за комуникациски мрежи и безбедност

– Доц. д-р Јане Бакрески – Факултет за комуникациски мрежи и безбедност

– Доц. д-р Иле Димитриевски – Факултет за компјутерски науки и инженерство

– Доц. д-р Мерсиха Исмајловска – Факултет за информатички и комуникациски науки

Претставник од Универзитетско студентско собрание:

– Петар Сотировски – студент на Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника