Students University Assembly and Students Faculty Assembly

УСС UIST

Универзитетското студентско собрание е составено од по двајца претставници на студентите именувани од редот на претставниците избрани во факултетските студентски собранија со мандатен период од една година со право на уште еден избор. Претседателот на Универзитетското студентско собрание се избира од редот на членовите избираат претседател на Универзитетското студентско собрание на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор. Контакт:  uss@uist.edu.mk
За претставници на студентите во Универзитетското студенско собрание за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Јован Иловски 

Членови

 • Јордан Трпески – Факултет за комуникациски мрежи и безбедност
 • Гафур Цаноски – Факултет за комуникациски мрежи и безбедност
 • Јован Иловски – Факултет за компјутерски науки и инженерство
 • Димитар Митревски – Факултет за компјутерски науки и инженерство
 • Петар Сотировски – Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 • Анастасија Милеска – Факултет за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника:
 • Хадиса Речи – Факултет за информатички и комуникациски науки
 • Усеини Елиф – Факултет за информатички и комуникациски науки

ФСС CSE

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за компјутерски науки и инжинерство за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Димитар Митревски dimitar.mitrevski@cse.uist.edu.mk 

Членови

 • Алексова Ана
 • Ѓоршеска Нина
 • Ѓурова Ангела
 • Иловски Јован
 • Кристо Климентина
 • Костојчиноски Витомир
 • Насуфи Јона
 • Љушкоски Мартин
 • Андреј Филоски
 • Хасановски Ерсин

ФСС CNS

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност во академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Изабела Митреска izabela.mitreska@cse.uist.edu.mk

Членови

 • Марко Гагоски
 • Кире Кутаноски
 • Данаил Рунчевски
 • Оливер Симоноски
 • Константин Томаноски
 • Јордан Трпески
 • Гафур Цаноски
 • Ебру Цицо
 • Теодора Чоневска
 • Али Џафер

ФСС ICS

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за информатички и комуникациски науки за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Славица Тасева slavica.taseva@ita.uist.edu.mk

Членови

 • Јаковлески Владо
 • Кукоски Ангел
 • Нелоски Ристе
 • Парталоски Ангел
 • Богоески Христијан
 • Маринчески Никола
 • Матлиеска Љубица
 • Речи Хадиса
 • Усеини Елиф
 • Шеј Мухамед

ФСС ISVMA

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското судентско собрание на факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Анастасија Поповска anastasija.popovska@isvma.uist.edu.mk

Членови

 • Коркутоска Кристина
 • Карамитреска Ангела
 • Лефтероски Петар
 • Милеска Анастасија
 • Милеска Емануела
 • Русески Стефан
 • Стевоска Сара
 • Сотировски Петар
 • Ќимов Јордан
 • Чаушевски Ѓорѓи