Students University Assembly and Students Faculty Assembly

УСС UIST

Универзитетското студентско собрание е составено од по двајца претставници на студентите именувани од редот на претставниците избрани во факултетските студентски собранија со мандатен период од една година со право на уште еден избор. Претседателот на Универзитетското студентско собрание се избира од редот на членовите избираат претседател на Универзитетското студентско собрание на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор. Контакт:  uss@uist.edu.mk

За претставници на студентите во Универзитетското студенско собрание за академската 2023/2024 година се избрани:

Претседател: Ана Алексова 

Членови

 • Марко Гагоски – Факултет за комуникациски мрежи и безбедност
 • Ебру Цицо – Факултет за комуникациски мрежи и безбедност
 • Ана Алексова – Факултет за компјутерски науки и инженерство
 • Андреј Филоски – Факултет за компјутерски науки и инженерство
 • Петар Сотировски – Факултет за информатички системи, визуезлијација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 • Дарко Соколески – Факултет за информатички системи, визуезлијација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 • Владо Јаковлески – Факултет за информатички и комуникациски науки
 • Бисера Миса – Факултет за информатички и комуникациски науки

ФСС CSE

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за компјутерски науки и инжинерство за академската 2023/2024 година се избрани:

Претседател: Андреј Филоски 

Членови

 • Љушкоски Мартин
 • Попоска Александара
 • Бушиноска Рахела
 • Ложанкоска Мила
 • Темелко Петре
 • Авмедовски Џеваир
 • Попоска Марија
 • Алексова Ана
 • Ефтимов Давид
 • Цветкоски Љупчо

ФСС CNS

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност во академската 2023/2024 година се избрани:

Претседател: Марко Гагоски 

Членови

 • Изабела Митреска
 • Кире Кутаноски
 • Данаил Рунчевски
 • Оливер Симоноски
 • Константин Томаноски
 • Јордан Трпески
 • Гафур Цаноски
 • Ебру Цицо
 • Архангел Кипариз Стамов
 • Али Џафер

ФСС ICS

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за информатички и комуникациски науки за академската 2023/2024 година се избрани:

Претседател: Владо Јаковлески 

Членови

 • Фросина Далческа
 • Ангел Парталоски
 • Стефан Маркоски
 • Христина Савеска
 • Усеини Елиф
 • Бојан Златановски
 • Зорица Николоска
 • Бисера Миса
 • Елеонора Таневска
 • Кристина Секулоска

ФСС ISVMA

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското судентско собрание на факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника за академската 2023/2024 година се избрани:

Претседател: Петар Сотировски

Членови

 • Коркутоска Кристина
 • Костоска Елеонора
 • Крстаноски Теодор
 • Лефтероски Петар
 • Милеска Анастасија
 • Милеска Емануела
 • Мишев Иван
 • Русески Стефан
 • Соколески Дарко
 • Чаушевски Ѓорѓи