Students University Assembly and Students Faculty Assembly

УСС UIST

Универзитетското студентско собрание е составено од по двајца претставници на студентите именувани од редот на претставниците избрани во факултетските студентски собранија со мандатен период од една година со право на уште еден избор. Претседателот на Универзитетското студентско собрание се избира од редот на членовите избираат претседател на Универзитетското студентско собрание на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор. 
За претставници на студентите во Универзитетското студенско собрание за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Елена Симоноска,  elena.simonoska@cse.uist.edu.mk

Членови

 • Теодора Чоневска,
 • Оливер Симoноски,
 • Симоноска Елена,
 • Аџиовски Бенјамин,
 • Лефтероски Петар,
 • Попоска Јована,
 • Ангел Кукоски,
 • Несторовска Мартина,

ФСС CSE

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за компјутерски науки и инжинерство за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Димитријески Филип filip.dimitrijeski@cse.uist.edu.mk

Членови

 • Фиданоска Кристина,
 • Митревски Димитар,
 • Димитријески Филип,
 • Ѓорѓиески Борис,
 • Мојсоски Теодор,
 • Симоноска Елена,
 • Аџиовски Бенџамин,
 • Иловски Јован,
 • Кристо Климентина,
 • Цветановски Љупчо, 

ФСС CNS

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност во академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Теодора Чоневскаteodora.chonevska@cns.uist.edu.mk

Членови

 • Изабела Митреска
 • Невена Михајлоска, 
 • Оливер Симоноски,
 • Горан Чакаревски,
 • Кристијан Стефаноски,
 • Константин Томаноски,
 • Марко Гагоски,
 • Орхан Демироски,
 • Данаил Рунчевски,
 • Али Џафер,

ФСС ICS

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското студентско собрание на Факултетот за информатички и комуникациски науки за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Мироска Христинаhristina.miroska@ita.uist.edu.mk

Членови

 • Дукоски Владимир,
 • Нелоски Ристе,
 • Несторовска Мартина,
 • Тасева Славица,
 • Кукоски Ангел,
 • Отовиќ Мила,
 • Симоноска Александра,
 • Бизимоска Марија,
 • Усеини Елиф,
 • Тодоровски Михаил,

ФСС ISVMA

Факултетското студентско собрание е тело на единицата на Универзитетот, во кое членуваат претставници на студентите и брои 10 членови од кои еден е претседателот на Факултетското студентско собрание кои се избираат на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање за мандатен период од 1 година со право на уште еден избор.

За претставници на студентите во Факултетското судентско собрание на факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника за академската 2021/2022 година се избрани:

Претседател: Сара Стевоскаsara.stevoska@isvma.uist.edu.mk

Членови

 • Андоновска Марија
 • Елмази Фајтон
 • Лефтероски Петар
 • Карамитреска Ангела
 • Милеска Емануела
 • Поповска Анастасија
 • Попоска Јована
 • Ставрески Александар
 • Трифуноска Сара
 • Чаушевски Ѓорѓи